DRUŠTVA

ZGODOVINA DRUŠTEV

V Šempetru, tako kot v drugih krajih Slovenije, je obstajalo bogato društveno življenje. Zgodovina društev v Šempetru se začne nekje pred prvo svetovno vojno, najbolj se pa razvije v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno in v obdobju po drugi svetovni vojni.

Obstoj društev v kraju je prvič dokumentiran leta 1905. Podatek, ki se nahaja v "Trgovskem in obrtniškem kažipotu po Slovenskem štajerskem", kaže da sta bila tega leta Šempetru Šempetru vpisani dve društvi, to je "Kmetijsko in bralno društvo Sloga" in "Prostovoljna požarna bramba".

 

Prostovoljna požarna bramba je bila ustanovljena leta 1878 in se je kasneje razvila v Gaslilsko društvo Šempeter.

 

Med dobrodelna društva štejemo zlasti Gaslilsko društvo, ter Rdeči križ. Gasilska dejavnost je v glavnem namenjena preprečevanju in gašenju požarov. Rdeči križ je humanitarna organizacija, katere naloga je pomoč v miru ali vojni prizadetemu prebivalstvu. Med drugim so v Šempetru med obema svetovnima vojnama obstajala naslednja društva:

 

Izobraževalno društvo Šempeter;

 

Dramatično društvo;

 

Jadranska straža;

 

Jugoslovanska matica;

 

Telovadna društva Sokol in Orel.

 

Telovadna društva Sokol in Orel sta v Šempetru nastali okrog leta 1900. Sokol je društvo, ki je nastalo ob koncu prešnjega stoletja kot narodnoobrambna in telesnovzgojna organizacija. Njen vzor je bil češki Sokol. Do razcepitve strank je sokol združeval oba slovenska politična tabora. Zelo dejaven je bil v 80-ih letih. Leta 1905 so se vse sokolske organizacije združile v Slovensko sokolsko zvezo.

 

Po letu 1906 so na Slovenskem začeli nastajati telovadni odseki tudi pri katoliški društveni zvezi in se leta 1909 združili v Zvezo Orlov. Društvo se je bolj kot na telovadnem delovalo na idejno-vzgojnem področju, saj je bilo potrebno pritegniti mladino, ki se je množično včlanjevala v liberalna sokolska društva. Do 1. svetovne vojne je Zveza Orlov štela okrog 6000 članov, kar je bilo toliko kot Sokol. Društvo je bilo ukinjeno leta 1929.

 

Društvo Sokol je med obema vojnama nastalo tudi v Šempetru. Bilo je zelo dejavno in nekaj let pred 2. svetovno vojno so zgradili svoj Sokolski dom, kjer so poleg telovadnih nastopov pripravljali tudi razne kulturne priredtve.